首页 > 古诗名句 古诗大全 >

还京乐原文:

方千里 宋代
岁华惯,每到和风丽日欢再理。为妙歌新调,粲然一曲,千金轻费。记夜阑沈醉。更衣换酒珠玑委。怅画烛摇影,易积银盘红泪。
向笙歌底。问何人、能道平生,聚合欢娱,离别兴味。谁怜露浥烟笼,尽栽培、艳桃秾李。谩萦牵,空坐隔千山,情遥万水。纵有丹青笔,应难摹画憔悴。

还京乐拼音

suì huá guàn ,měi dào hé fēng lì rì huān zài lǐ 。wéi miào gē xīn diào ,càn rán yī qǔ ,qiān jīn qīng fèi 。jì yè lán shěn zuì 。gèng yī huàn jiǔ zhū jī wěi 。chàng huà zhú yáo yǐng ,yì jī yín pán hóng lèi 。
xiàng shēng gē dǐ 。wèn hé rén 、néng dào píng shēng ,jù hé huān yú ,lí bié xìng wèi 。shuí lián lù yì yān lóng ,jìn zāi péi 、yàn táo nóng lǐ 。màn yíng qiān ,kōng zuò gé qiān shān ,qíng yáo wàn shuǐ 。zòng yǒu dān qīng bǐ ,yīng nán mó huà qiáo cuì 。
岁华惯,每到和风丽日欢再理。为妙歌新调,粲然一曲,千金轻费。记夜阑沈醉。更衣换酒珠玑委。怅画烛摇影,易积银盘红泪。
向笙歌底。问何人、能道平生,聚合欢娱,离别兴味。谁怜露浥烟笼,尽栽培、艳桃秾李。谩萦牵,空坐隔千山,情遥万水。纵有丹青笔,应难摹画憔悴。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
《还京乐》是古诗文网收集整理的关于的古诗。

上一篇:眼儿媚(寿钱德成)
下一篇:丹凤吟

方千里的古诗